1. Nội dung của Hợp đồng cho ở nhờ gồm những gì ?

Hợp đồng cho ở nhờ cần có được những nội dung cơ bản sau:

- Mô tả nhà cho mượn, mô tả đặc điểm, khuyết điểm (nếu có);

- Thời gian cho mượn;

- Diện tích, số tầng cho mượn

- Mục đích cho mượn;

- Các thỏa thuận khác (nếu có);

(Hình ảnh minh họa)

2. Hợp đồng cho ở nhờ có cần phải công chứng ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hợp đồng cho ở nhờ không bắt buộc phải công chưng. Tuy nhiên, nếu bạn phải đăng ký điện, nước, đăng ký hộ khẩu thường trú … thì các cơ quan liên quan sẽ yêu cầu bạn cung cấp bản hợp đồng cho ở nhờ có công chứng.