1. Hợp đồng thuê cửa hàng gồm những nội dung gì?

Hợp đồng thuê cửa hàng phải có được những nội dung cơ bản sau:

- Đối tượng của Hợp đồng: mô tả chi tiết cửa hàng cho thuê;

- Mục đích thuê; Thời hạn thuê;

- Giá cả thuê;

- Phương thức thanh toán;

- Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê cửa hàng;

- Trách nhiệm bồi thường, phạt vi phạm.

2. Hợp đồng cho thuê cửa hàng có phải công chứng?

Theo quy định của Luật nhà ở năm 2015 thì Hợp đồng thuê cửa hàng không bắt buộc phải công chứng. Nếu các bên có nhu cầu công chứng hợp đồng thuê cửa hàng thì cần phải tuân thủ các điều kiện về hồ sơ ví dụ như: Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu cửa hàng, giấy tờ về nhân thân ...