1. Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ gồm những nội dung gì?

Hợp đồng mua đặt cọc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ phải có được những nội dung cơ bản sau:

- Đối tượng của Hợp đồng: Số tiền đặt cọc, thời hạn đặt cọc, việc thanh toán tiền cọc;

- Thông tin về căn hộ theo Hợp đồng mua bán;

- Giá trị hợp đồng mua bán căn hộ chuyển nhượng;

- Phương thức thanh toán;

- Trách nhiệm  nộp thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ.

2. Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ có phải công chứng?

- Theo quy định của Luật nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ không bắt buộc phải công chứng/chứng thực. Các bên có thể tự mình ký kết và mời người làm chứng.