1. Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm những nội dung gì?

Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải có được những nội dung cơ bản sau:

- Đối tượng của Hợp đồng: Số tiền đặt cọc, thời hạn đặt cọc, việc thanh toán tiền cọc;

- Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền chuyển nhượng;

- Phương thức thanh toán;

- Trách nhiệm  nộp thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

2. Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có phải công chứng?

- Theo quy định của Luật đất đai 2013 và Luật dân sự năm 2015 thì Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bắt buộc phải công chứng/chứng thực. Các bên có thể tự mình ký kết và mời người làm chứng.

- Nếu hai bên có nhu cầu công chứng Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì có thể đề nghị tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận cho mình.