1. Hợp đồng mua bán xe ô tô là gì?

Theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 thì có thể hiểu Hợp đồng mua bán xe ô tô là sự thỏa thuận mà bên bán chuyển quyền sở hữu xe ô tô cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán theo thỏa thuận

2. Hợp đồng mua bán xe ô tô gồm những nội dung gì?

Hợp đồng mua bán xe ô tô phải có được những nội dung cơ bản sau:

- Đối tượng của Hợp đồng: mô tả chi tiết thông tin xe ô tô theo đăng ký, đăng kiểm;

- Giá mua bán xe tô tô;

- Phương thức thanh toán;

- Trách nhiệm  nộp thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc sang tên xe;

3. Hợp đồng mua bán xe ô tô có phải công chứng?

Theo quy định của Luật dân sự năm 2015 và thông tư 15/2014/TT-BCA thì việc mua bán xe ô tô thực hiện như sau:

- Nếu bên bán là cá nhân thì bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực;

- Nếu bên bán là tổ chức thì không bắt buộc phải công chứng/ chứng thực.