"Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận".
Căn cứ Điều 458 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về tặng cho động sản:
"1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký."

Như vậy, theo quy định của Bộ luật dân sự thì hợp đồng tặng cho xe máy không bắt buộc công chứng, chứng thực. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe thì:
“g) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.”
Như vậy, Hợp đồng tặng cho xe máy phải được công chứng tại tổ chức hành hành công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thẩm quyền.